I. Trong trường hợp nào, người nước ngoài tới đâu để giải quyết về thị thực và cư trú:

Các cơ sở theo vùng mới của Bộ nội vụ, Phòng cư trú ngoại kiều thuộc Cục tị nạn và chính sách nhập cư giải quyết các việc sau:

- Có yêu cầu tăng hiệu lực thị thực dài hạn - dlouhodobé vízum - (Đơn xin cấp loại thị thực này vẫn tiếp tục nộp tại các cơ quan đại diện của CH Séc ở nước ngoài).

- Có yêu cầu cấp chứng nhận cư trú dài hạn - dlouhodobý pobyt - hay tăng hiệu lực cư trú dài hạn.

- Có yêu cầu chứng nhận được định cư - trvalý pobyt.

- Có yêu cầu chứng nhận được tạm trú dài hạn trên lãnh thổ (nếu bạn là công dân EU).

- Có yêu cầu được cấp thẻ cư trú cho người ruột thịt của công dân EU hoặc tăng hiệu lực của thẻ cư trú này.

- Thông báo thay đổi địa điểm cư trú vì bạn dự định sẽ cư trú tại địa chỉ mới trên 30 ngày.

- Có yêu cầu xác nhận cư trú (nếu bạn có thị thực cư trú dài hạn đã được cư trú dài hạn hay đã được định cư - trvalý pobyt - hoặc nếu bạn là công dân EU hay người ruột thịt của công dân EU và đang tạm trú dài hạn trên lãnh thổ).

 

Phòng dịch vụ cư trú thuộc Cảnh sát ngoại kiều giải quyết các việc sau:

- Đăng ký địa điểm cư trú theo thời hạn quy định của luật.

- Xác nhận và cấp giấy mời.

- Cấp giấy xác nhận được cư trú ngắn hạn hoặc xác nhận được quyền cư trú trên lãnh thổ vì lý do đặc biệt (ví dụ vì mục đích hôn nhân).

- Gia tăng thời hạn cư trú trên lãnh thổ của thị thực ngắn hạn.

- Kiểm tra sự hợp pháp của việc cư trú trên lãnh thổ.

Địa chỉ, thời gian làm việc của Phòng cư trú ngoại kiều và Phòng dịch vụ cư trú của Cục tị nạn và chính sách nhập cư và Cảnh sát ngoại kiều tại các địa phương như sau:

THQ (theo policie.cz)

II. NhỮng thông tin cơ bẢn vỀ thẺ cư trú có các sỐ liỆu sinh trẮc nhẬn diỆn

Từ tháng 5 năm 2011 tại ch Séc sẽ ban hành các thẻ cư trú có các số liệu sinh trắc nhận diện – hình ảnh chụp mặt và các dấu vân tay, được lấy bằng các thiết bị kỹ thuật đặc biệt.

Việc này sẽ đưa lại nhiều thay đổi đối với các công dân các nước thứ ba đang cư trú tại ch Séc – không liên quan đến các công dân LIÊN MINH CHÂU ÂU (EU) cũng như những người ruột thịt của họ, Nó cũng không liên quan đến các công dân các nước thứ ba, hiện cư trú tại CH Séc trên cơ sở thị thực dài hạn, nếu họ không yêu cầu cấp thẻ cư trú dài hạn hay cư trú vĩnh viễn (định cư).

Vì sao cần phải có các số liệu sinh trắc học?

Việc lấy các số liệu sinh trắc phục vụ cho việc kiểm tra tính chân thực của thẻ cư trú và xác định nhân thân của người mang thẻ này - công dân nước thứ ba. Từ 20.5.2011, các số liệu sinh trắc (hoặc là số liệu về hình mặt người) là các số liệu bắt buộc phải có trong thẻ cư trú do các nước EU cấp cho những người mang quốc tịch các nước thứ ba.

CÁC SỐ LIỆU SINH TRẮC BẮT BUỘC PHẢI ĐƯỢC LẤY KHI TIẾN HÀNH CÁC SỰ VỤ SAU:

• bạn yêu cầu cấp thẻ cư trú dài hạn hay định cư

• bạn yêu cầu cấp thẻ xanh lá cây hay thẻ xanh nước biển

• bạn đã vào CH Séc trên cơ sở thị thực dài hạn được cấp với mục đích để đến nhận thẻ cư trú dài hạn hay định cư

• bạn yêu cầu gia hạn hiệu lực thẻ cư trú

• bạn yêu cầu cấp thẻ cư trú để thay thế thẻ đã bị mất, bị hủy hoại, bị ăn cắp hoặc hư hỏng hay để thay thế thẻ cư trú mà phần tử/bộ phận ghi nhận các dữ liệu sinh trắc của nó không hoạt động được

• bạn yêu cầu cấp thẻ cư trú mới sau khi thẻ cũ đã hết hạn hoặc trong trường hợp xin hủy hiệu lực của thẻ hiện có (ví dụ do thẻ đó bị hư hỏng)

• bạn yêu cầu cấp thẻ cư trú mới vì có sự thay đổi số liệu trong thẻ hiện có.

Chỉ các cơ sở làm việc đã được chọn lựa của Bộ nội vụ (sau đây gọi tắt là „Bộ“) có các trang thiết bị đặc biệt - chứ không phải tất cả các cơ sở - thực hiện việc lấy các số liệu sinh trắc này. Chỗ, nơi mà bạn đã được lấy các số liệu nhận diện, cũng là nơi bạn có trách nhiệm đến nhận thẻ cư trú trong thời gian được qui định. Cơ sở này có thể khác với cơ sở mà bạn đã nộp đơn liên quan hoặc cơ sở mà bạn thường đến để giải quyết các việc có liên quan về cư trú của bạn tại ch Séc.

TRÁCH NHIỆM BẢN THÂN PHẢI CÓ MẶT

Liên quan đến việc cung cấp các số liệu sinh trắc, bạn có nghĩa vụ:

• bản thân phải đến cơ sở của Bộ để cung cấp các số liệu sinh trắc và

chữ ký phục vụ cho việc sử lý dữ liệu bằng kỹ thuật số (digital)

• khi có giấy triệu tập* của Bộ (nếu bạn đang ở CH Séc)

• trong trường hợp bạn đã được cấp thị thực dài hạn để sang nhận thẻ cư trú dài hạn hay định cư thì phải có mặt với thời hạn trong vòng 3 ngày làm việc, kể từ ngày vào CH Séc, (cơ quan đại

diện CH Séc đã cấp thị thực dài hạn cho bạn vì mục đích cho phép cư trú dài hạn hay định cư)

• chấp nhận cung cấp các số liệu sinh trắc và chữ ký phục vụ cho sử lý dữ liệu bằng kỹ thuật số (digital)

• trong thời gian qui định*, nhưng chậm nhất là trong vòng 60 ngày, kể từ ngày đã cung cấp các số liệu sinh trắc, tự mình phải đến Bộ để nhận thẻ cư trú, vì lý do là để xác định nhân thân hay để kiểm tra sự chính xác của các số liệu cá nhân đã ghi trong thẻ, kiểm tra sự hoạt động của phần tử (chíp) mang các thông số nhận diện và sự chính xác của chúng đã được sử lý bằng kỹ thuật số.

* Nếu khi đến nộp đơn bạn đã để lại số điện thoại liên hệ thì chỉ bằng hình thức liên lạc này bạn sẽ được báo ngày giờ đến để cung cấp các số liệu nhận diện hoặc đến để lấy thẻ cư trú. Nếu bạn không để lại số điện thoại liên lạc hay không liên lạc được qua điện thoại thì sẽ có thư báo cho bạn biết là bạn cần đến trong thời gian qui định để cung cấp các số liệu nhận diện hoặc đến nhận thẻ cư trú. Trong trường hợp này, bạn có thể đặt trước ngày giờ đến cơ sở làm việc của bộ qua điện thoại.

-xem thêm phần địa chỉ liên hệ.

Lưu ý: Nếu sau khi đã nhận quyết định cho phép định cư hoặc sau khi đã có quyết định gia hạn hiệu lực của thẻ định cư mà bạn không đến lấy thẻ đã làm xong đó thì bạn sẽ bị phạt đến 10 000,– Kč. Nếu bạn không đến lấy thẻ cư trú dài hạn trong khuôn khổ cấp mới hoặc gia hạn loại

hình cư trú này thì quá trình xét đơn xin cư trú của bạn sẽ bị đình chỉ lại.

Các thẻ cư trú không mang các số liệu sinh trắc nhận diện 1

Các thẻ đã cấp trước tháng 5 năm 2011 vẫn có giá trị đến hết thời gian có hiệu lực của thẻ hay của các thay đổi đã được ghi bên trong, sau đó chúng sẽ được thay bằng các thẻ có số liệu sinh trắc nhận diện. Bộ sẽ triệu tập bạn lên để cung cấp các số liệu sinh trắc nhận diện cho việc làm thẻ cư trú mới (sớm nhất là từ tháng 5 năm 2011).

Thông báo thay đổi số liệu trong thẻ

Trong trường hợp có thay đổi số liệu trong thẻ (ví dụ thay đổi họ tên), bạn có trách nhiệm thông báo sự thay đổi đó cho bộ trong vòng 3 ngày kể từ ngày có sự thay đổi. Trong trường hợp thay đổi nơi cư trú (chỗ ở) bạn có trách nhiệm thông báo thay đổi này:

• trong vòng 30 ngày tính từ ngày đổi nơi cư trú nếu chỗ ở mới đó, theo dự định, sẽ tồn tại trên 30 ngày (nếu bạn có cư trú dài hạn), hoặc

• trong vòng 30 ngày làm việc tính, từ ngày đổi nơi cư trú, nếu chỗ ở mới này, theo dự định, sẽ tồn tại trên 180 ngày (nếu bạn đã được định cư).

Khả năng ủy quyền cho người đại diện

Bạn có thể viết giấy ủy quyền cho người khác làm đại diện cho mình khi làm việc với bộ, ví dụ khi đi đệ đơn xin gia hạn hiệu lực giấy phép cư trú dài hạn. Nhưng không được phép ủy quyền cho người khác làm đại diện trong việc nộp đơn xin cấp giấy phép cư trú dài hạn (lần đầu) hoặc giấy phép định cư và những sự vụ liên quan đến việc cung cấp các số liệu sinh trắc nhận diện và khi đến nhận thẻ cư trú.

Lệ phí hành chính

Chiểu theo luật về lệ phí hành chính, các sự vụ liên quan đến thẻ có nhận diện được thu các lệ phí hành chính như sau (trả bằng cách mua tem dán có giá trị tương đương theo lệ phí - có bán ở tất cả các bưu điện):

• cấp thẻ cư trú hay gia hạn hiệu lực của thẻ: 2500,– Kč

(trẻ em dưới 15 tuổi 1000,– Kč)

• thay đổi số liệu trong thẻ cư trú: 1000,– Kč

• cấp thẻ cư trú để thay thế thẻ đã bị hư hỏng, hủy họai, thất lạc hoặc bị mất cắp hay để thay thế thẻ mà phần tử (con chíp điện tử) mang các số liệu sinh trắc nhận diện trong thẻ không hoạt động: 4000,– Kč

(trẻ em dưới 15 tuổi 2500,– Kč).

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG ĐƯỢC ĐẶT RA

Tôi có quyền từ chối việc cung cấp các số liệu sinh trắc nhận diện hay không?

Không! Việc cung cấp các số liệu sinh trắc nhận diện là nghĩa vụ của mọi công dân các nước thứ ba (trừ khi người đó là thành viên gia đình của công dân EU), sự cung cấp số liệu này liên quan đến việc cấp thẻ cư trú dài hạn hay định cư (điều § 103 chữ k).

Trong các trường hợp nào thì không cần cung cấp các số liệu nhận diện?

Có một số trường hợp không cần lấy dấu vân tay - đó là khi không thể làm được điều này vì lý do nhân thể hoặc thay đổi sinh lý, lý do sức khỏe như bị mất các ngón tay chẳng hạn. Trong các trường hợp như thế thì trong thẻ cư trú chỉ ghi nhận số liệu hình ảnh khuôn mặt (điều § 117a).

Áp dụng qui chế gì cho trẻ em?

Với trẻ em dưới 6 tuổi chỉ nhận diện bằng hình chụp khuôn mặt.

Trước đây tôi đã được cấp thẻ không có số liệu sinh trắc nhận diện - Tôi có phải yêu cầu cấp thẻ mới hay không?

Thẻ hiện có của bạn vẫn có giá trị đến ngày còn hiệu lực đã ghi trong đó. Thẻ có số liệu sinh trắc nhận diên sẽ được cấp cho bạn khi :

• xin gia hạn giấy phép cư trú dài hạn (bạn có trách nhiệm nộp đơn sớm nhất trước 90 ngày và chậm nhất trước 14 ngày trước ngày hết hạn của giấy phép cư trú), hay

• yêu cầu gia hạn hiệu lực của thẻ định cư (bạn có trách nhiệm nộp đơn 90 ngày trước ngày hết hiệu lực của thẻ), hay

• yêu cầu cấp thẻ cư trú mới (ví dụ như có thay đổi của một dữ liệu cá nhân nào đó đã được ghi trong thẻ hiện có).

Các số liệu sinh trắc nhận diện của tôi sẽ được sử dụng như thế nào?

Các số liệu sinh trắc mà bạn đã cung cấp, liên quan đến việc cấp thẻ cư trú, được ghi vào phần tử (con chíp) mang thông tin gắn chìm trong thẻ cư trú và đồng thời được lưu trữ trong hệ thống thông tin về người nước ngoài. Việc lưu trữ thông tin được tuân thủ theo qui tắc bảo vệ số liệu cá nhân, Các thông tin này sẽ được xóa sạch sau 60 ngày tính từ ngày thẻ cư trú hết hiệu lực hoặc bị hủy (điều § 160 khỏan 7).

Tôi có thể kiểm tra hoạt động của phần tử (chíp) ghi số liệu không?

Có! Bạn có quyền đề nghị Bộ để được kiểm tra hoạt động của chíp ghi số liệu. Nếu chíp không hoạt động mà lỗi không từ phía bạn thì bạn có quyền đề nghị cấp thẻ mới miễn phí (điều § 117a).

Các thông tin đã nêu, kể cả việc chỉ ra các điều luật cụ thể, phục vụ cho việc định hướng trong luật về cư trú của người nước ngoài trên lãnh thổ CH Séc với nội dung hiện hành (luật số 326/1999 Sb., về cư trú của người nước ngoài trên lãnh thổ CH Séc và về các thay đổi một số luật với nội dung của các qui định bổ sung sau này).

------------------------

1 Được cấp theo hình thức tem dán (như hiện nay) trong hộ chiếu hay

giấy thông hành (quyển sổ).

(theo www.mvcr.cz – Bộ nội vụ CH Séc)

Xem bản gốc tại đây!

Các địa điểm liên hệ của các cơ sở ghi nhận số liệu sinh trắc nhận dạng

Oddělení pobytu cizinců = Ban quản lý cư trú người nước ngoài

Regionální oddělení pobytu cizinců = Ban quản lý cư trú người nước ngoài tại khu vực

1. Praha

Oddělení pobytu cizinců Praha I

(chỉ giải quyết thủ tục định cư và các vấn đề liên quan)

Nad Vršovskou horou 88/4, Praha 10 – michle (Bohdalec), Đt: 974 847 711

Giờ làm việc: thứ 2,4: 8.00–17.00 | thứ 3,5: 8.00–15.00 | thứ 6: 8.00–11.00

Oddělení pobytu cizinců Praha II

Zborovská 1505/13, Praha 5 – Smíchov, Đt: 974 882 690

Giờ làm việc: thứ 2,4: 8.00–17.00 | thứ 3,5: 8.00–15.00 | thứ 6: 8.00–11.00

Oddělení pobytu cizinců Praha III

cigánkova 1861/2, Praha 4 – chodov, Đt: 974 820 666

Giờ làm việc: thứ 2,4: 8.00–17.00 | thứ 3,5: 8.00–15.00 | thứ 6: 8.00–12.00

Oddělení pobytu cizinců Praha IV

Koněvova 188/32, Praha 3 – Žižkov, Đt: 974 820 409, 415

Giờ làm việc: thứ 2,4: 8.00–17.00 | thứ 3,5: 8.00–15.00 | thứ 6: 8.00–12.00

Oddělení pobytu cizinců Praha V

Nad Štolou 3, Praha 7 – holešovice (Letná), Đt: 974 833 142

Giờ làm việc:

thứ 2,4: 8.00–12.00, 12.30–15.00 | thứ 3,5: 8.00–12.00, 12.30–16.00 | thứ 6: 8.00–11.00

2. Khu trung Séc

Oddělení pobytu cizinců Rakovník

Dukelských hrdinů 2319, Đt: 974 880 426

Giờ làm việc: thứ 2,4: 8.00–17.00 | thứ 3,5: 8.00–14.00 | thứ 6: 8.00–11.00

Oddělení pobytu cizinců mladá Boleslav

Štefánikova 1304, Đt: 974 877 471

Giờ làm việc: thứ 2,4: 8.00–17.00 | thứ 3,5: 8.00–14.00 | thứ 6: 8.00–11.00

Oddělení pobytu cizinců Kutná hora

hornická 642, Đt: 974 875 426

Giờ làm việc: thứ 2,4: 8.00–17.00 | thứ 3,5: 8.00–14.00 | thứ 6: 8.00–11.00

3. Khu Ústí nad Labem

Regionální oddělení pobytu cizinců Ústí nad Labem

Masarykova 27, Đt: 974 420 340

Giờ làm việc: thứ 2,4: 8.00–17.00 | thứ 3,5: 8.00–14.00 | thứ 6: 8.00–11.00

Oddělení pobytu cizinců chomutov

Beethovenova 5689, Đt: 974 443 158

Giờ làm việc: thứ 2,4: 8.00–17.00 | thứ 3,5: 8.00–14.00 | thứ 6: 8.00–11.00

4. Khu Liberec

Regionální oddělení pobytu cizinců Jablonec nad Nisou

Podhorská 564/62, Đt: 974 474 801

Giờ làm việc: thứ 2,4: 8.00–17.00 | thứ 3,5: 8.00–14.00 | thứ 6: 8.00–11.00

5. Khu hradec Králové

Regionální oddělení pobytu cizinců hradec Králové

Ulrichovo nám. 810/4, Đt: 974 520 791

Giờ làm việc: thứ 2, 4: 8.00–17.00 | thứ 3, 5: 8.00–11.30 | thứ 6: 8.00–11.00 (nếu được báo)

6. Khu Pardubice

Regionální oddělení pobytu cizinců Pardubice

Bulharská 936, Đt: 974 560 781

Giờ làm việc: thứ 2, 4: 8.00–17.00 | thứ 3,5: 8.00–11.30 | thứ 6: 8.00–11.00 (nếu được báo)

7. Khu Plzeň

Regionální oddělení pobytu cizinců Plzeň

Slovanská alej 2046/26, Đt: 974 320 290

Giờ làm việc: thứ 2,4: 8.00–17.00 | thứ 3,5: 8.00–12.00 | thứ 6: 8.00–11.00 (nếu được báo)

8. Khu Karlovy Vary

Regionální oddělení pobytu cizinců Karlovy Vary

Krymská 47/1598, Đt: 353 226 683

Giờ làm việc: thứ 2,4: 8.00–17.00 | thứ 3,5: 8.00–14.00 | thứ 6: 8.00–11.00 (nếu được báo)

9. Khu Nam Séc

Regionální oddělení pobytu cizinců České Budějovice

Pražská třída 1257/23, Đt: 974 226 851, 859

Giờ làm việc: thứ 2,4: 8.00–17.00 | thứ 3,5: 8.00–12.00 | thứ 6: 8.00–11.00 (nếu được báo)

10. Khu cao Nguyên (Vysočina)

Regionální oddělení pobytu cizinců Jihlava

Vrchlického 2627/46, Đt: 974 266 832

Giờ làm việc: thứ 2,4: 8.00–17.00 | thứ 3,5: 8.00–12.00 | thứ 6: 8.00–11.00 (nếu được báo)

11. Khu Nam morava (Jižní morava)

Regionální oddělení pobytu cizinců Brno

hněvkovského 30/65, Đt: 543 213 313, 543 214 316

Giờ làm việc: thứ 2,4: 8.00–17.00 | thứ 3,5: 8.00–14.00 | thứ 6: 8.00–11.00 (nếu được báo)

12. Khu Morava-Slezsko

Regionální oddělení pobytu cizinců Ostrava

Výstavní 55/117, Đt: 974 725 897, 899

Giờ làm việc: thứ 2,4: 8.00–17.00 | thứ 3,5: 8.00–14.00 | thứ 6: 8.00–11.00 (nếu được báo)

13. Khu Olomouc

Regionální oddělení pobytu cizinců Přerov

U Výstaviště 3183/18, Đt: 974 760 393, 394

Giờ làm việc: thứ 2,4: 8.00–17.00 | thứ 3,5: 8.00–12.00 | thứ 6: 8.00–11.00 (nếu được báo)

14. Khu Zlín

Regionální oddělení pobytu cizinců Zlín

Pod Vrškem 5360, Đt: 974 662 820

Giờ làm việc: thứ 2,4: 8.00–17.00 | thứ 3,5: 8.00–12.00 | thứ 6: 8.00–11.00 (nếu được báo)

(theo www.mvcr.cz Bộ nội vụ CH Séc)

 

Xem bản gốc tại đây!