Các sự kiện cộng đồng người Việt ở Séc đã phát trên

Đài truyền hình VTC 10

Cài đặt thông số thu kênh VTC10 cho đầu thu vệ tinh tại đây.